Các phần mềm khác

  Các phần mềm khác

Carsoft

Là một doanh nghiệp về sửa chữa – bảo trì xe ô tô bạn quan tâm làm sao đáp ứng tốt nhất các dich vụ sửa chữa cho khách hàng, sự cạnh tranh về giá cả, chăm sóc khách hàng sau bảo trì…, sự hài lòng của khách hàng là yếu tố tiên quyết để bạn xây dựng doanh nghiệp của mình.
Bạn là người quản trị bạn muốn biết doanh thu tổng hợp của gara, doanh thu theo từng cố vấn dịch vụ, doanh thu theo bộ phận, tổ sửa chữa (đồng, sơn, điện – điện lạnh, tổ máy…), doanh thu theo bảo hiểm. Nhưng để quản lý tốt về doanh thu, nhân viên, công việc sửa chữa, sự chăm sóc để đem lại sự hài lòng cho khách hàng đó là một vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Bạn đừng lo lắng về điều đó chúng tôi sẽ giúp bạn quản lý và giải quyết những vấn đề trên đó là “Phần mềm quản lý Gara”.

Phần mềm Quản lý gara - Carsoft là sản phẩm được nhiều doanh nghiệp sửa chữa bảo trì sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý từ khi xe vào xưởng à Lập báo giá à Sửa chữa à Thanh toán à Ra cổng. Có đầy đủ các nghiệp vụ liên quan về:

      1. Cố vấn dịch vụ

      2. Quản lý mua phụ tùng

      3. Quản lý kho phụ tùng

      4. Kế toán

      5. Báo cáo quản trị

      6. Hệ thống và các danh mục

      7. Tiện ích

 

STT

CHỨC NĂNG

MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG

1

Quản lý

Quy trình

Sửa chữa – Bảo trì xe

 • Chức năng trao đổi dữ liệu giữa các chi nhánh và trung tâm.
 • Chức năng dành cho bảo vệ đánh bảng số xe khi vào/ra.
 • Cập nhật thông tin khách hàng.
 • Lập phiếu kiểm tra xe.
 • Lập bảng báo giá (theo dõi chặt chẽ phụ tùng thay thế, nội dung sửa chữa, giá trị thực thu, giá trị phụ thu…)
 • Quản lý báo giá hẹn
 • Quản lý báo giá thực hiện
 • Quản lý báo giá hủy
 • Quản lý báo giá khách hàng theo bảo hiểm
 • Báo cáo số lượng tồn kho vật tư khi ra báo giá.
 • Lập lệnh sửa chữa.
 • Lập phiếu yêu cầu vật tư
 • Lập Bảng kê chi tiết thanh toán.
 • Quản lý duyệt giá bảo hiểm.
 • Lập giấy ra cổng (xuất xưởng).
 • Quản lý hồ sơ bảo hiểm khách hàng.
 • Hẹn lịch bảo dưỡng lần sau.
 • Xem chi tiết phụ tùng theo xe
 • Quản lý danh sách xe đã sửa chữa
 • Lập phiếu dò giá phụ tùng
 • Các báo cáo liên quan.

2

Quản lý

Mua hàng

 • Đặt hàng từ nhà cung cấp.
 • Quản lý đơn đặt hàng nhà cung cấp.
 • Nhập kho hàng trong nước.
 • Nhập kho hàng nhập khẩu.
 • Trả hàng nhà cung cấp.
 • Thanh toán tiền mua hàng.
 • Chứng từ phải trả.
 • Quản lý chi phí mua hàng
 • Nhập thuế xuất nhập khẩu.
 • Cập nhật giá vốn và bảng giá chuẩn.
 • Cập nhật giá phụ tùng đầu vào
 • Quản lý hóa đơn mua hàng.
 • Quản lý công nợ mua hàng theo từng nhà cung cấp.
 • Quản lý chi phí mua hàng và đưa vào giá thành sản phẩm.
 • Quản lý danh mục nhà cung cấp.
 • Báo cáo tình hình nhập hàng theo ngày/tháng/năm, nhà cung cấp.
 • Báo cáo hóa đơn nợ thanh toán.
 • Bảng kê chi phí mua hàng.
 • … Các nghiệp vụ quản lý và báo cáo khác.
 • Chức năng tìm kiếm, rút trích từ CSDL.

3

Quản lý
Kho

 • Quản lý danh mục kho (kho nguyên liệu nhập khẩu, nội địa …).
 • Lập yêu cầu cung cấp vật tư theo từng xe.
 • Nhập kho vật tư hàng hóa.
 • Xuất kho hàng hóa sửa chữa cho từng xe.
 • Xuất chuyển kho.
 • Kiểm kê hàng hóa tồn kho.
 • Cập nhật giá vốn xuất kho.
 • Tra cứu đơn giá đầu ra.
 • Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp.
 • Báo cáo nhập xuất tồn.
 • In thẻ kho vật tư.
 • Bảng kê vật tư đã xuất theo giá bán
 • Bảng kê hàng hóa tồn kho
 • Cảnh báo hàng hóa tồn dưới định mức.
 • Các báo cáo liên quan.

4

Quản lý Chăm sóc

Khách hàng

 • Ghi nhận thông tin khách hàng đã sửa chữa.
 • Ghi nhận các lần khách hàng sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng.
 • Ghi nhận các thông tin về bảo hiểm, phụ tùng… đến hạn thay thế, sửa chữa.
 • Ghi nhận sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ của công ty.
 • Thăm dò ý kiến khách hàng.
 • Quản lý thông tin bảo hiểm của khách hàng
 • Báo cáo khách hàng đến hạn mua bảo hiểm.
 • Danh sách khách hàng sau 72h sửa chữa
 • Danh sách sinh nhật khách hàng trong tháng
 • Danh sách khách hàng quá hạn (quá 6 tháng không quay lại xưởng)
 • Quản lý quy trình phàn nàn và kết quả giải quyết cho khách hàng.
 • Báo cáo Khách hàng phàn nàn: thể hiện suốt quá trình từ khi phát sinh phàn nàn cho đến khi kết thúc.

5

Kế toán

•     Lập danh mục tài khoản theo dõi.

•     Lập các danh mục liên quan.

•     Kế toán sửa chữa

 • Ghi sổ kế toán.
 • Lập phiếu thu tiền.
 • Định nghĩa doanh thu sửa chữa theo bộ phận.
 • Bảng kê xe đã hoàn tất.
 • Lập phiếu ra cổng.

•     Kế toán tổng hợp.

 • Phiếu thu tiền.
 • Phiếu chi tiền.
 • Nhật ký thu tiền.
 • Nhật ký chi tiền.
 • Báo phát sinh nợ ngân hàng.
 • Báo phát sinh có ngân hàng.
 • Cập nhật số dư đầu kỳ
 • Chứng từ tổng hợp
 • Kết chuyển số dự đầu kỳ

•     Kế toán kho

 • Lập phiếu nhập kho.
 • Phân bổ chi phí theo từng hóa đơn và ghi nhận công nợ, giá trị hàng hóa.
 • Tự động tính giá xuất kho theo qui định của doanh nghiệp.
 • In thẻ kho và tình hình nhập xuất tồn theo từng kho, từng hàng hóa hay tài khoản.
 • Kết xuất các báo cáo liên quan và theo nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp.

     Kế toán tài sản cố định.

 • Phát sinh tăng TSCĐ.
 • Phát sinh giảm TSCĐ.
 • Quản lý sổ TSCĐ.
 • Bảng khấu hao TSCĐ.
 • Bảng kê TSCĐ thanh lý, nhượng bán.

     Hệ thống báo cáo chung.

 • Sổ cái tổng hợp
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ chi tiết tài khoản
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng
 • Sổ nhật ký chung
 • Bảng cân đối phát sinh
 • Bảng cân đối kế toán
 • Lưu chuyển tiền tệ
 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Thanh toán ngân sách
 • Công nợ phải thu
 • Công nợ phải trả
 • Đối chiếu công nợ phải thu theo xe
 • Đối chiếu công nợ phải trả theo xe
 • Công nợ theo xe
 • Báo cáo bảng kê hóa đơn mua vào
 • Báo cáo bảng kê hóa đơn bán ra
 • Bảng kê chi tiết doanh thu
 • Báo cáo doanh thu theo chi phí
 • Thuyết minh chi phí
 • Kết chuyển chi phí tự động
 • Báo cáo lãi/lỗ theo từng RO

•     Các báo cáo tổng của các trạm dịch vụ:

 • Báo cáo doanh thu/giá vốn/lãi gộp
 • Báo cáo lãi lỗ

6

Hệ thống

 • Quản lý danh mục bộ phận.
 • Quản lý danh mục nhân viên.
 • Danh mục hàng hóa – Nguyên vật liệu
 • Danh muc nhà cung cấp
 • Danh mục Hãng bảo hiểm
 • Danh mục Đại lý bảo hiểm
 • Danh mục khoản mục sửa chữa
 • Danh muc khách hàng
 • Danh mục Ngân hàng
 • Danh mục khoản mục chi phí
 • Danh mục Phương thức thanh toán
 • Danh mục Điều khoản báo giá
 • Danh mục Đơn vị tính
 • Danh mục Đơn vị bộ phận.
 • Danh mục Kho
 • Danh mục khu vực.
 • Danh mục hãng sản xuất.
 • Danh mục ngành hàng.
 • Danh mục loại chi phí.
 • Danh mục tiền tệ.
 • Quản lý danh mục người dùng.
 • Phân quyền sử dụng hệ thống.
 • Backup - Restore dữ liệu, tạo dữ liệu mới.

7

Quản trị

 • Tra cứu thông tin khách hàng sửa chữa
 • Báo cáo doanh thu theo hãng bảo hiểm
 • Báo cáo doanh thu theo cố vấn dịch vụ
 • Báo cáo doanh thu theo loại khách hàng
 • Báo cáo doanh thu theo nhân viên kinh doanh
 • Doanh thu báo cáo lãi lỗ
 • Doanh thu tổng hợp
 • Báo cáo doanh thu theo công việc dich vụ
 • Báo cáo chênh lệch giá mua vào
 • Báo cáo danh sách xe đã thanh toán
 • Báo cáo doanh thu khác

 

Nguồn aitsolutions.vn 

Đọc thêm...

Các đánh giá cho CarsoftĐánh giá và cho điểm

Khả năng bạn sẽ người thân hay bạn bè sử dụng phần mềm này?
Không bao giờ Chắc chắn là có
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Bạn có cho là phần mềm THÂN THIỆN & DỄ SỬ DỤNG với người dùng?
Quá khó Dễ dàng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Các CHỨC NĂNG của phần mềm đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của bạn?
Không chút nào Hoàn toàn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bạn đánh giá ra sao về CHẤT LƯỢNG (ổn định, chính xác, ít gây lỗi…) của phần mềm?
Tồi tệ Tuyệt vời
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG của nhà cung cấp?
Không đầy đủ  Rất trọn vẹn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Bình luận

Điều bạn thích nhất khi sử dụng phần mềm này?
Điều bạn không hài lòng với phần mềm?
Những khuyến cáo của bạn đối với phần mềm

Bạn đánh giá thế nào về khả năng giới thiệu phần mềm này cho người thân hoặc bạn bè


Thông tin của bạnNhập mã xác nhận:Gửi đánh giá

Trong vòng 24h, các chuyên gia tại Tư Vấn Phần Mềm sẽ giúp lọc ra các sản phẩm phù hợp với tổ chức của bạn. Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí! 0903 22 0809
© 2013 Tư Vấn Phần Mềm

MỜI HỢP TÁC

TVPM đang mong muốn hợp tác với các đơn vị có năng lực xây dựng BỘ PHẦN MỀM TÍCH HỢP (bán hàng POS, kế toán, giao nhận, TMĐT...) để cùng với TVPM nâng cấp tuvanphanmem.vn thành một nền tảng marketing và kinh doanh phần mềm hữu hiệu, trên tinh thần cùng nhau khai thác kinh doanh và cùng nhau có lợi!

Mọi quan tâm xin liên hệ:
Tel: 0903220809 ; Email: contact@shopply.vn